Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van deze website en inhoud van deze website.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding
Op deze pagina worden de voorwaarden besproken die van toepassing zijn op alle internet bezoekers die deze website (de “Site”) bezoeken. Door gebruik te maken van de Site verplicht u zich zonder enig voorbehoud deze voorwaarden te accepteren. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, dan moet u de Site niet gebruiken. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. De datum waarop de voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd, staat bovenaan vermeld.

2. Intellectuele eigendom
Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door ALK B.V. (“ALK”, “wij”, “ons”). De presentatie en alle informatie en materialen, inclusief merknamen, logo's en domeinnamen, die op de Site worden gepubliceerd, worden beschermd door toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn eigendom van ALK of aan haar gelieerde ondernemingen, danwel onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de Site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, doorgegeven of anderszins worden gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALK. Het is echter toegestaan om informatie te printen of te downloaden op uw persoonlijke computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u daarbij elke aanduiding van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, zoals opgenomen in de betreffende informatie, respecteert.

ALK en de aan haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen in geval van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

3. Aard van de informatie
Informatie, met name financiële informatie, die op de Site wordt aangeboden, dient niet te worden opgevat als een investeringsuitnodiging. Deze informatie dient ook niet te worden geïnterpreteerd als colportage of openbaar bod, en is geen voorstel tot intekening, aankoop of handel in aandelen van ALK en/of aan haar gelieerde ondernemingen of welke andere waardepapieren dan ook die door ALK en/of aan haar gelieerde ondernemingen worden uitgegeven. Financiële informatie wordt regelmatig bijgewerkt (indien financiële informatie online wordt aangeboden).

Deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp of uittreksels uit krantenartikelen kunnen op de Site worden geplaatst. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de betreffende deskundigen of van de krant weer en die mening is niet noodzakelijkerwijs de mening van ALK. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van ALK en ontvangen geen vergoeding van ALK voor het gebruik van hun mening. ALK is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke publicaties wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van de deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van ALK.

De Site bevat mogelijk ook informatie met betrekking tot gezondheid, fysieke gesteldheid, medicijnen en/of medische behandelingen. Dit wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden gedaan en de betreffende informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts of apotheker. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het vaststellen van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de Site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of apotheker te raadplegen.

4. Links naar andere sites
De Site bevat mogelijk links naar sites die worden beheerd door derden. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie aangebracht. ALK heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites, die geheel onafhankelijk zijn van ALK. Een link impliceert op geen enkele wijze dat ALK de inhoud van de betreffende site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt dan wel hiermee instemt.

Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Site besmet raakt, bijvoorbeeld met computervirussen, "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet".

Externe sites kunnen hyperlinks naar de Site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ALK. ALK is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke externe sites. Bovendien worden deze sites niet door ALK beoordeeld, gecontroleerd en/of goedgekeurd. ALK is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

5. Privacy
ALK respecteert de privacy van iedereen die de Site bezoekt. Lees ons Privacy beleid waarin uw rechten en onze verantwoordelijkheden staan beschreven met betrekking tot persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

6. Cookies
Wij gebruiken “cookies” om de functionaliteit van de Site te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie hierover.

7. Aansprakelijkheid
ALK zal elke redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat informatie op de Site nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud op ieder moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. ALK geeft echter geen garantie dat dergelijke informatie correct, volledig of actueel is.

ALK is niet aansprakelijk voor: 

 • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de Site ter beschikking gestelde informatie;
 • enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens die op de Site ter beschikking wordt gesteld;
 • meer in het algemeen, alle schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van of anderszins verband houdende met (i) de toegankelijkheid of het gebrek aan toegankelijkheid van de Site, (ii) het gebruik van de Site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die, direct of indirect, via de Site is verkregen;

Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op directe schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ALK.

8. Beschikbaarheid van de Site
U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de Site zodanig te laten functioneren dat zich geen gebreken voordoen en dat ALK daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt, (ii) gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Site, en (iii) het functioneren van de Site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar ALK geen invloed op heeft, zoals verzendings- en communicatiekanalen tussen u en ALK, en tussen ALK en andere systemen en netwerken.

ALK en/of haar leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd om, tijdelijk of permanent, de Site geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site aan te brengen. ALK is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de Site.

9. Algemene informatie
Eigenaar van de Site: ALK Abelló BV, geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel Almere onder nummer 020 35 955, gevestigd op het adres: Transistorstraat 25, 1322 CK Almere.

Hosting van de Site: Acquia, gevestigd op het adres: 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, United States.

10. Toepasselijk recht en geschillen
De Site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

COOKIEBELEID

1. Inleiding
Deze website (de “Site”) gebruikt cookies om goed te kunnen functioneren en uw gebruikservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Een cookie wordt, onder meer, gebruikt om bij te houden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. ALK B.V. (“ALK”, “wij”, “ons”) gebruikt deze informatie om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de Site gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren. U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw internet browser aan te passen, maar dat kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van deze website beperken. Zie hieronder “Cookies uitschakelen”.

2. Welke cookies worden gebruikt?
ALK gebruikt alleen cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Site, cookies die eenvoudige website analyses uitvoeren, of cookies die ons in staat te stellen om een bepaalde functionaliteit op de Site te gebruiken. Het betreft onder meer de volgende cookies:

 • Sessie cookies
  Sessie cookies zijn functionele cookies die worden gebruikt voor het opslaan van informatie om pagina’s te beveiligen en bij te houden of een gebruiker is ingelogd of niet. Sessie cookies worden ook gebruikt om vast te stellen hoe vaak informatie moet worden opgevraagd bij door derden aangeboden diensten zoals Twitter. Sessie cookies worden verwijderd op het moment dat u uw internet browser afsluit.
   
 • Google Analytics
  Via de Site wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google als onderdeel van de dienst “Analytics”. ALK maakt gebruik van deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe gebruikers deze website gebruiken. De met de cookie verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voorzover deze derden deze informatie namens Google verwerken. ALK heeft hier geen invloed op. U kunt zich afmelden voor Google Analytics door een Google plug-in te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
   
 • Facebook en Twitter
  De Site kan beschikken over knoppen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u het privacybeleid van deze bedrijven (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verzamelen. ALK heeft hier geen invloed op. 

  - Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy
  - Twitter - https://twitter.com/privacy
   

 • YouTube
  De Site kan gebruik maken van videobestanden van YouTube. Deze bestanden bevatten cookies. Lees het privacybeleid van dit bedrijf (welke regelmatig kan wijzigen) als u meer informatie wilt over de cookies die zij gebruiken en wat zij doen met de gegevens die zij daarmee verzamelen. ALK heeft hier geen invloed op.

  - YouTube - http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

3. Cookies uitschakelen
De meeste internet browsers accepteren automatische cookies. Echter, als u ervoor kiest, kunt u cookies uitschakelen via uw instellingen van uw internet browser. Wij wijzen erop dat het uitschakelen van cookies ertoe kan leiden dat de Site niet in staat is om te functioneren zoals beoogd.

PRIVACYBELEID

1. Inleiding
Dit Privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop ALK B.V. (“ALK”, “wij” of “ons”), omgaat met persoonlijke gegevens die via deze website (de “Site”) worden verzameld.

Met “persoonlijke gegevens” bedoelen wij gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader omschreven in de Privacywet.

Lees dit gehele Privacybeleid alvorens de Site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de Site is onderhevig aan dit Privacybeleid en de voorwaarden van de Site.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen. Controleer dit Privacybeleid daarom regelmatig op aanpassingen. De datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is gewijzigd, staat bovenaan vermeld.

2. Contact opnemen met ALK
U kunt contact met ons opnemen onder andere via email. De persoonsgegevens die u in uw email heeft ingevuld (zoals uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres) gebruiken wij uitsluitend om met u contact op te kunnen nemen in verband met het door u aangegeven onderwerp. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig.

3. Cookies
De Site gebruikt 'cookies' om de functionaliteit van de Site te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons Cookiebeleid.

4. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Om van dit recht gebruik te maken, of wanneer u vragen, opmerkingen of bezorgdheden over dit Privacybeleid heeft, kunt u hierover met ons contact opnemen.

Last updated: 2017.05.22