Vyhlásenie ALK o hodnotách týkajúcich sa súkromia

1. Rešpektovanie súkromia. V spoločnosti ALK v každom prípade rešpektujeme súkromie a osobné práva vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

2. Osobné práva, adekvátne informácie a prístup. Každý musí byť primeraným spôsobom informovaný o spracovávaní jeho vlastných osobných údajov, o jeho právach a musí mu byť vždy umožnený prístup k takýmto údajom.

3. Starostlivosť a pozornosť pri vybavovaní žiadostí a sťažností. Každú žiadosť alebo sťažnosť vznesenú jednotlivcami je potrebné neodkladne vybaviť s náležitou starostlivosťou a pozornosťou.

4. Byť féroví a spravodliví v tom, čo robíme. Spracovávanie osobných údajov nemá byť len legálne, ale tak isto musí byť vždy seriózne s prihliadnutím na dané okolnosti a my musíme byť dôslední a solídni v našich postupoch.

5. Jasne stanovené účely. Osobné údaje sa smú zbierať a používať v každom prípade jedine na jasne stanovené účely.

6. Primeraný rozsah. Je potrebné zbierať, používať a uchovávať čo najmenšie možné množstvo tých údajov, ktoré sú potrebné na ich určený účel.

7. Kvalita údajov je dôležitá. Je bezpodmienečne potrebné dodržiavať vysokú kvalitu/presnosť údajov a hneď ako už údaje nie sú potrebné, sa musia vymazať.

8. Primeraná ochrana. Osobné údaje si vyžadujú primeranú ochranu a musí sa s nimi principiálne zaobchádzať ako s dôverným materiálom.

9. Perspektíva životného cyklu. Je bezpodmienečne potrebné dodržať ochranu celého životného cyklu vrátane prenosov.

10. Súkromie je súčasť našej DNA. Ochrana údajov by mala byť súčasťou základných nastavení a prevedenia každého výrobku, procesu poprípade služby a nemala by sa riešiť len ako určitý doplnok.  

11. Citlivé údaje. Citlivé údaje si vyžadujú v každom prípade osobitnú ochranu.

12. Osobitná starostlivosť pri používaní vhodných a účinných technológii v rozhodovacích procesoch. Profilovanie a automatizované rozhodovanie si ešte pred zavedením vyžaduje veľmi dôslednú analýzu.

13. Medzinárodné prenosy. Medzinárodné prenosy osobných údajov spravidla môžu podliehať špecifickým požiadavkám a obmedzeniam.

14. Zachovanie súkromia údajov. Počas našich obchodných operácií môžu byť potrebné interné ako aj externé prenosy osobných údajov, pričom osobné údaje musia byť stále adekvátnym spôsobom chránené.

15. Štandardy týkajúce sa ochrany súkromia pri využívaní spracovateľov vo sfére tretích strán. Entity, ktoré spracovávajú údaje v našom mene, musia dodržiavať dostatočné štandardy a je potrebné uzatvoriť s nimi náležité zmluvy.

16. Evidencia našich aktivít na ochranu vášho súkromia. Naše úsilie týkajúce sa dodržiavania týchto zásad sa musí vždy dokumentačne zaznamenať tak, aby sme mohli preukázať spôsob, ako účinne zachovávame ochranu súkromia.

17. Súkromie je vždy našou spoločnou zodpovednosťou. Za účelom ochrany osobných údajov musia spolupracovať všetky relevantné oddelenia a pobočky.

18. Brať vážne možné porušenia. Každé porušenie sa musí okamžite nahlásiť.   

19. Uchovávanie adekvátnych záznamov. Je potrebné uchovávať dostatočné množstvo relevantných záznamov o našich úkonoch.

20. Program dodržiavania pravidiel. Aby sme sa uistili o tom, že dodržiavame vysokú úroveň ochrany údajov, sú na to potrebné audity, kontroly a posudky.

21. Školenie a povedomie. Tí zamestnanci spoločnosti ALK, ktorí spracúvajú osobné údaje musia byť adekvátnym spôsobom zaškolení v tejto problematike.

22. Hlásenie nekorektného správania. Je potrebné vynaložiť náležité úsilie na to, aby sa predišlo akémukoľvek prípadu porušovania platných pravidiel pričom nekorektné správanie je potrebné nahlasovať kompetentným miestam.


 

Last updated: 2024.01.07