Vyhlásenie o ochrane súkromia

Dátum vstupu do platnosti: 25.máj 2018

 

ROZSAH A ZMENY

Toto je všeobecná správa o tom, akým spôsobom spracúvame osobné údaje týkajúce sa externých subjektov, ako sú klienti, spotrebitelia a obchodní partneri.

Ak to bude odôvodnené a relevantné, vydáme dodatočné vyhlásenie o súkromí týkajúce sa konkrétnych situácií, ktoré môže upravovať poprípade aj nahrádzať tu uvedené informácie. 

Toto vyhlásenie môže byť z času na čas aktualizované. Keď sa tak stane, okamžite vám poskytneme jeho aktualizovanú verziu, ktorá bude v každom prípade obsahovať príslušné zmeny.

 

PREVÁDZKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV & KONTAKTNÉ ÚDAJE

ALK a jej entity (úplný zoznam a kontaktné údaje sú dostupné tu) sú spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov. Všeobecným pravidlom je, že naše miestne pobočky ALK sú primárne kontaktné miesta pre dotknuté subjekty v danej oblasti, aj v prípadoch, keď  si jednotlivci uplatňujú svoje práva. Takéto práva však môžu byť  uplatnené v prospech a proti každému prevádzkovateľovi.

Priame kontaktné údaje sídla ALK na Slovensku sú: ALK Slovakia s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +421 2 54 65 03 71, Email: admin.alkslovakia@alk.net

 

Kontaktné údaje na pracovníka pre ochranu údajov spoločnosti ALK nájdete tu.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME

Vo všeobecnosti vaše údaje spracúvame len v takom prípade, ak sú potrebné na legitímne obchodné účely, pričom máme povinnosť  tak urobiť  na základe príslušných zákonov alebo ak sa dobrovoľne rozhodnete nám ich bezprostredne poskytnúť.

Citlivé údaje, ako sú napríklad informácie o zdravotnom stave, budeme spracúvať len, ak to budú dovoľovať príslušné zákony alebo ak nám poskytnete výslovný a informovaný súhlas. Vedome nezbierame online údaje o deťoch prostredníctvom našich webových stránok a aplikácií a v opačnom prípade takéto údaje zbierame len vtedy, ak je to relevantné a vhodné a v súlade s príslušnými zákonmi. V prípadoch, keď tak robíme, do tohto procesu v každom prípade zapojíme rodičov alebo zákonných zástupcov detí.  

Na to, aby sme spracúvali vaše údaje potrebujeme dôvod („účel“) a právny základ. Konkrétne typy údajov a patričné detaily sú nasledovné:

1. Údaje nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy (napríklad: keď si objednávate naše výrobky alebo podpisujete obchodnú zmluvu, v ktorej nám poskytujete alebo od nás prijímate naše výrobky alebo služby) ako sú vaše kontaktné údaje, identifikátory týkajúce sa zmluvy, platobné informácie, informácie o objednávke, zásielke o doručení, informácie o zmluve a podmienkach jej realizácie,

 1. Účel: plnenie zmluvy s vami
 2. Právny základ: plnenie zmluvy s vami
 3. Dĺžka archivácie: po dobu platnosti zmluvy a nasledujúce 2 roky (obdobie je možné predĺžiť, napr.: v prípade právneho záväzku alebo žaloby)
 4. Zdroj údajov: zvyčajne údaje získavame od vás a prostredníctvom interných obchodných postupov
 5. Požiadavka na poskytnutie údajov a následky ich neposkytnutia: údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy sú podmienkou pre uzatvorenie zmluvy/zadanie objednávky a prijatie alebo poskytnutie daných výrobkov a služieb.

2. Údaje, ktoré je potrebné spracovať  za účelom dodržania právnych požiadaviek, ako sú daňové údaje, údaje týkajúce sa zdravotného stavu, bezpečnostné údaje a taktiež údaje o práceschopnosti, zákony proti praniu špinavých peňazí atď.

 1. Účel: dodržiavanie právnych požiadaviek
 2. Právny základ: dodržiavanie právnych požiadaviek
 3. Dĺžka archivácie: po dobu uvedenú v príslušnom zákone
 4. Zdroj údajov: zvyčajne údaje získavame od vás a prostredníctvom interných obchodných postupov
 5. Požiadavka na poskytnutie údajov a následky ich neposkytnutia: na základe príslušných zákonov vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých údajov, ako je vaše daňové identifikačné číslo. Neposkytnutie takýchto údajov môže viesť k neschopnosti spoločnosti ALK splniť  právne požiadavky, čo môže viesť  k následkom na základe príslušných zákonov.

 

3. Údaje, o ktorých použitie máme legitímny záujem v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami, ako sú obchodné dokumenty a informácie o našom vzťahu a aktivitách, príslušné obchodné klasifikácie a kontaktné údaje, verejne dostupné obchodu sa týkajúce údaje o pracovníkoch a predstaviteľoch spoločností a úradov, obchodné emaily a korešpondencia, údaje potrebné pre účasť  na konferenciách a školeniach alebo pri poskytovaní verejných rozhovorov alebo pri účasti na oficiálnych podujatiach, bezpečnostné a správcovské údaje pre  Informačné technológie (používame aj cookies – pri návšteve našich internetových stránok vám bude poskytnuté príslušné vyhlásenie o ich používaní), údaje potrebné na zabránenie podvodu alebo zneužitiu a na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti počas pracovných ciest a podujatí, bezpečnostné údaje a údaje o návštevníkoch vrátane priemyselných kamier používaných na zaistenie bezpečnosti v našich zariadeniach. Taktiež máme legitímny záujem na distribúcii údajov v rámci Skupiny podnikov ALK na interné administratívne účely a na poskytnutie údajov našim externým partnerom (napr.: poskytovateľom dopravných služieb), keď   je to relevantné.

 1. Účel: výkon nášho podnikania efektívnym a bezpečným spôsobom vrátane udržiavania bezpečnosti údajov a zamestnancov a pacientov a zaistenie patričnej kvality výrobkov a služieb, priamy marketing výrobkov ALK alebo služieb podobných tým, čo ste si už zakúpili (vždy sa môžete odhlásiť  z odberu)
 2. Právny základ: naše legitímne záujmy
 3. Dĺžka archivácie: údaje sú uchovávané len počas nevyhnutnej doby a sú predmetom  pravidelných kontrol a interných pravidiel archivácie. Obyčajne uchovávame obchodné údaje po dobu dvoch rokov po našej vzájomnej interakcii. 
 4. Zdroj údajov: údaje obyčajne získavame od vás a interakciou s vami a s obchodnými partnermi podľa potreby
 5. Požiadavka na poskytnutie údajov a následky ich neposkytnutia: vo väčšine prípadov sú údaje dostupné prostredníctvom interakcií a obchodných aktivít, do ktorých ste zapojení. V ojedinelých prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých údajov, ak je oprávnené požadovať  takéto údaje na účely spojené s danou obchodnou činnosťou. V takýchto prípadoch vám musia byť  náležite vysvetlené všetky možné následky, ak nejaké existujú.

Pre získanie bližších informácií o tom, ako dodržiavame naše legitímne záujmy a vaše práva a slobody, nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

 1. Údaje, s ktorých spracovaním ste súhlasili, napr. keď   ste sa prihlásili k odberu našich noviniek alebo poskytli nepovinné informácie pri vypĺňaní kontaktných formulárov 
  1. Účel: poskytnúť  vám možnosť  šíriť  informácie a získať  na mieru šité informácie alebo služby 
  2. Právny základ: súhlas
  3. Dĺžka archivácie: údaje budú uchované len tak dlho, ako si budete želať alebo pokiaľ  budeme mať pocit, že sú dôležité v súvislosti s obchodnou situáciou alebo službou podľa toho, čo nastane skôr
  4. Zdroj údajov: údaje sú zvyčajne získané priamo od vás
  5. Požiadavka na poskytnutie údajov a následky ich neposkytnutia: nemusíte poskytnúť  žiadne údaje.

Viac informácií o konkrétnych, príslušných zákonov a dobách archivácie vám poskytneme vždy vtedy, keď je to možné.

KOMU POSKYTNEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE (SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)?

Viac informácií o konkrétnych tretích stranách a spracovávateľoch  vám poskytneme vždy, keď   je to možné.

i.       ZAMESTNANCI &EXTERNÍ SPRACOVÁVATELIA ALK

Prijímateľmi vašich osobných údajov budú zamestnanci entít patriacich do Skupiny ALK a externí spracovávatelia poskytujúci konkrétne služby a spracovávajúci osobné údaje v našom mene. Vaše osobné údaje dostanú len na princípe „need-to-know“ („potreba vedieť“), pričom budú podliehať povinnosti zachovať  dôverné informácie a stane sa tak až po podpísaní náležitých právnych dokumentov.

ii.      NEZÁVISLÉ TRETIE STRANY

V prípade potreby môžeme poskytnúť  vaše osobné údaje nezávislým tretím stranám, ako sú advokáti, verejné úrady alebo audítori tretej strany. V ďalších možných prípadoch napríklad pri využívaní služieb externého doručovateľa alebo sprostredkovateľa platieb, budete zahrnutí do procesu a keď   to bude možné, vy sami si zvolíte spôsob transakcie alebo spôsob platby.

iii.     PRESUN ÚDAJOV Z EU/EHP DO TRETÍCH KRAJÍN

Ak zdieľame informácie z EU/EHP so spoločnosťou alebo pobočkou ALK v tretej krajine, uplatňujeme zmluvné klauzuly, ktoré kopírujú normy EÚ, takže spoločnosť, ktorá tieto údaje prijíma, s nimi musí náležite zaobchádzať, pokiaľ už daná krajina nie je zo strany Európskej únie považovaná za krajinu, ktorá poskytuje adekvátnu úroveň ochrany údajov. Viac informácií o týchto klauzulách nájdete tu. Ak sa vyžaduje presun údajov za iných okolností, budeme vás informovať o konkrétnych opatreniach pre dodržiavanie pravidiel, ktoré sú zavedené na uplatnenie legislatívy Európskej únie.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Ak si želáte uplatniť  ktorékoľvek z vašich práv, prosím kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených na začiatku tohoto vyhlásenia alebo nás kontaktujte rovnakým spôsobom, ako keď  ste nám poskytovali vaše údaje a/alebo súhlas. V niektorých prípadoch vám budeme môcť  poskytnúť  možnosť  zmeniť  a stiahnuť vaše údaje a upraviť  vaše súkromné nastavenia online prostredníctvom primeraným spôsobom zabezpečeného spojenia.

 

ODVOLANIE SÚHLASU

Ak ste udelili súhlas na spracovanie vašich osobných údajov pre jeden alebo viac účelov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať (bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania údajov pred odvolaním súhlasu).

 

PRÍSTUP A OPRAVA

Počas obdobia, keď spracúvame vaše údaje, k nim máte prístup a rovnako môžete nesprávne údaje opraviť.

Máte právo získať kópiu vašich údajov, ktorá vám bude poskytnutá spôsobom, ktorý zachováva práva a súkromie iných osôb.

Takisto máte právo požiadať nás o poskytnutie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa spracovávania vašich osobných údajov.

PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Ak ste nám na základe vášho súhlasu alebo ako výsledok zmluvy medzi vami a našou organizáciou poskytli vaše údaje, tak tieto údaje podliehajú právu prenosnosti údajov.

To znamená, že máte právo získať tieto údaje v prenosnom formáte (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte) a presunúť tieto údaje k vám alebo, ak je to technicky možné, priamo k ďalšiemu spracovateľovi vašich údajov (entita alebo osoba, ktorú si zvolíte).

Prosím berte na vedomie, že údaje vám budú poskytnuté spôsobom, ktorý zachováva práva a súkromie iných osôb.

PRÁVO NAMIETAŤ

Kedykoľvek spracúvame vaše údaje na základe legitímneho záujmu, môžete namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov tak, že uvediete dôvody súvisiace s vašou situáciou. V prípade použitia vašich údajov na účely priameho marketingu môžete namietať bez udania akýchkoľvek dôvodov.

VYMAZANIE („PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ“)

Môžete požiadať, aby boli vaše osobné údaje vymazané a naďalej sa nespracovávali. Avšak, ak stále potrebujeme a/alebo sme právne zaviazaní tieto informácie uchovávať, vymazanie týchto údajov môže byť odložené. V takomto prípade budete informovaní o dôvode odloženia a dátume, kedy budú vaše údaje vymazané.

 

OBMEDZENIE SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

Namiesto vymazania môžete požiadať o zablokovanie prístupu k vašim údajom. K ďalšiemu používaniu zablokovaných údajov môže dôjsť jedine po vašom súhlase alebo na základe platného zákonného dôvodu.

Ak obmedzenie prístupu nie je možné, pretože potrebujeme a sme zo zákona oprávnení alebo povinní údaje spracovávať, budete informovaní a bude vám oznámený dôvod.

Takisto budete informovaní, keď sa bude musieť obmedzenie zrušiť, aby ste mohli v prípade potreby vykonať ďalšie potrebné kroky.

SŤAŽNOSTI

Ak nebudete spokojní so spôsobom používania vašich údajov, informáciami, ktoré dostanete alebo čímkoľvek iným v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás. Tak isto môžete kontaktovať priamo pracovníka pre ochranu údajov ALK.

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZORNÝ ORGÁN 

Ak si myslíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s právom Európskej únie, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán v tom členskom štáte Európskej únie, v ktorom žijete, pracujete alebo kde k danému porušeniu došlo.

Každý takýto orgán by mal mať zriadenú internetovú stránku v oficiálnom jazyku danej krajiny, kde sú uvedené všetky potrebné informácie. Ak budete mať akýkoľvek problém pri získavaní týchto informácií, prosím požiadajte nás o pomoc.

BEZPEČNOSŤ A NAŠE HODNOTY

Na ochranu vašich osobných údajov a zabezpečenie toho, že sa tieto údaje spracúvajú v súlade s platnými zákonmi a normami, prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia. Máme množstvo náležitých interných stratégií, postupov a smerníc a tiež zabezpečujeme, že máme uzatvorené príslušné dohody o neposkytovaní údajov, spracovávaní údajov a ďalšie náležité dohody tak, aby boli vaše údaje riadne chránené.

Vyznávame hodnoty súkromia a chceme mať istotu, že sú vaše údaje v bezpečí a keď je to potrebné, budú vám zaslané konkrétne informácie o rizikách a krokoch, ktoré sme vykonali na zmiernenie rizík. Pre viac informácií si prosím prečítajte Vyhlásenie ALK o hodnotách súkromia, ktoré je dostupné tu.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Aby sme mohli podnikať efektívne a poskytovať vysoko kvalitné produkty a služby, využívame rôzne druhy automatizovaných nástrojov a klasifikácií, ktoré sú relevantné pre výkon nášho podnikania.

Avšak vaša osoba nebude predmetom takého rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovávaní (vrátanie profilovania) a ktoré by akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovalo vaše legálne práva. 

Last updated: 2024.01.08