Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na akýkoľvek prístup na internetové stránky a na akékoľvek využívanie internetových stránok a ich obsahu.

Vitajte na internetových stránkach spoločnosti ALK. Cieľom internetových stránok spoločnosti ALK je poskytnúť Vám úvodné informácie o tejto spoločnosti. Internetové stránky a ich obsah sú k dispozícii výlučne na informačné účely. Toto priebežne aktualizované vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na Váš prístup na internetové stránky a ich obsah a na využívanie týchto stránok a obsahu.

Vstupom na tieto internetové stránky beriete uvedené vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti na vedomie a súhlasíte s ním.

Klauzula o neposkytovaní žiadnej rady ani odporúčania

Tieto internetové stránky Vám neposkytujú žiadne rady ani odporúčania akéhokoľvek druhu a na ich podklade by ste nemali rozhodovať ani konať. Ohľadom použiteľnosti konkrétnych prvkov obsahu Vám odporúčame obrátiť sa na odborného poradcu v príslušnej oblasti.

Tieto internetové stránky poskytujú vybrané informácie o alergiách a súvisiacich ochoreniach a ich liečbe. Uvedené informácie nie sú určené ako lekárska rada a nemožno a o ne opierať ako o lekársku radu alebo jej náhradu.

Ak máte zdravotné problémy alebo si to myslíte, mali by ste sa obrátiť na Vášho všeobecného lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa lekárskej starostlivosti.

Poskytovanie informácii v stave tak, ako sú

Aj napriek tomu, že spoločnosť ALK vynakladá značné úsilie na poskytovanie presných a aktuálnych informácií, informácie a akékoľvek výhľadové vyhlásenia uvedené na týchto internetových stránkach sú poskytované v stave tak, ako sú a ako sú k dispozícii, pričom spoločnosť ALK nečiní žiadne vyhlásenia ani záruky, či už výslovné alebo vyvodené, vrátane ale bez obmedzenia na nepriame záruky predajnosti, neporušovania práv či vhodnosti na určitý účel.

Spoločnosť nečiní žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s internetovými stránkami a ich obsahom ohľadom ich úplnosti, spoľahlivosti, aktuálnosti, dostupnosti, nepretržitosti funkčnosti či bezchybnej funkčnosti a súladu s príslušnými právnymi predpismi ani ohľadom toho, že tieto internetové stránky, resp. server, na ktorom sú sprístupňované, sú bez vírusov alebo iných škodlivých prvkov.

Používaním týchto internetových stránok prijímate riziko, že informácie môžu byť neúplné či nepresné, alebo nemusia spĺňať Vaše potreby či požiadavky.

Vylúčená zodpovednosť

Spoločnosť ALK ani akékoľvek strany zúčastnené na tvorbe, výrobe či dodávke týchto internetových stránok za žiadnych okolností nijakým spôsobom nezodpovedajú za žiadne škody či ujmy vyplývajúce alebo súvisiace či vzniknuté následkom Vášho prístupu na tieto internetové stránky alebo nemožnosti prístupu na ne, Vašej dôvery v akékoľvek informácie poskytnuté na týchto internetových stránkach, akejkoľvek nemožnosti plnenia, chyby, opomenutia, prerušenia, závady, oneskorenia prevádzkového prenosu, počítačového vírusu, chyby atď.

Spoločnosť ALK sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za priame, nepriame, náhodné, následné, zvláštne alebo akékoľvek iné škody, škody, na ktoré sa vzťahuje náhrada s represívnou funkciou, straty príležitostí, zmarený zisk alebo akékoľvek iné straty či škody akéhokoľvek druhu.

Odkazy na iné internetové stránky

Na týchto internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na internetové stránky prevádzkované inými osobami, ako je ALK. Spoločnosť ALK nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, resp. prevádzku takýchto internetových stránok ani nemá nad uvedeným obsahom, resp. prevádzkou žiadnu moc a nezodpovedá za žiadne škody či ujmy, ktoré vzniknú z uvedeného obsahu či prevádzky. Z prítomnosti uvedených odkazov nevyplýva súhlas spoločnosti ALK s materiálom na ktorejkoľvek inej internetovej stránke.

Spoločnosť ALK uvádza odkazy na iné internetové stránky ako pomôcku pre používateľov, pričom prístup na akékoľvek iné internetové stránky, ako sú tieto stránky a ich používanie je na Vaše vlastné riziko.

Zmeny

Spoločnosť ALK si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu, nahradenie alebo odstránenie akéhokoľvek obsahu na týchto internetových stránkach ako aj právo na obmedzenie prístupu na tieto internetové stránky alebo zastavenie ich rozširovania, a to kedykoľvek, na základe výlučného vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva a využívanie obsahu

Vstúpením na tieto internetové stránky beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že obsah týchto internetových stránok je vlastníctvom spoločnosti ALK a že je chránený autorským právom. Súčasne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ochranné známky, ochranné známky pre služby, obchodné značky, logá a produkty zobrazené na týchto internetových stránkach sú chránené na celom svete a že žiadne z horeuvedených nemožno používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ALK.

Obsah týchto internetových stránok môžete sťahovať jedine na svoje osobné a nekomerčné použitie. Nie sú dovolené žiadne úpravy a ani ďalšia reprodukcia obsahu.

Využívanie spätnej väzby

Akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, resp. akúkoľvek inú komunikáciu, vrátane nápadov, vynálezov, koncepcií, postupov alebo know-how, ktoré zašlete elektronicky či akýmkoľvek iným spôsobom na tieto internetové stránky alebo inou cestou spoločnosti ALK, nie sú dôverné a stávajú sa vlastníctvom spoločnosti ALK, ktoré môže spoločnosť ALK bez obmedzenia použiť akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely, vrátane vývoja, výroby, resp. marketingu tovarov či služieb.

Ostatné ustanovenia

Ak sa o ktoromkoľvek ustanovení tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti zistí, že je nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie (ustanovenia) sa bude považovať za oddeliteľné bez toho, aby tým bola dotknutá vykonateľnosť všetkých ostatných ustanovení.

Rozhodné právo a súdna právomoc

Váš prístup na tieto internetové stránky a ich obsah a používanie uvedeného sa riadi a vykladá podľa dánskeho práva bez ohľadu na jeho predpisy o voľbe práva, pričom súhlasíte s tým, že náležitým a výlučným miestom na riešenie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo v spojitosti s ním,  sú dánske súdy.

Last updated: 2024.01.07