ALK Prohlášení o ochraně soukromí

1. Ochrana soukromí. Ve společnosti ALK chráníme soukromí a práva jednotlivce ve všech oblastech své činnosti.

2. Práva jednotlivce, odpovídající informace a přístup k nim. Jednotlivce je potřeba informovat odpovídajícím způsobem o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech, dále mají právo na přístup k takových údajům.

3. Péče a opatrnost při vyřizování žádostí a stížností. Veškeré žádosti a stížnosti ze strany jednotlivců je nutné vyřizovat s odpovídající péčí a opatrností.

4. Chováme se čestně a spravedlivě. Zpracování osobních údajů musí probíhat nejen v souladu se zákonem, ale za daných okolností i spravedlivě a o jejich zpracovávání musíme otevřeně informovat.

5. Jasně stanovené účely. Osobní údaje mohou být shromažďovány a používány pouze pro jasně stanovené účely.

6. Přiměřený rozsah. Pro dané účely se mohou sbírat, používat a uchovávat pouze údaje přiměřeného rozsahu.

7. Kvalita údajů je důležitá. Je třeba zachovat vysokou kvalitu/ přesnost údajů, a jakmile nadále nejsou potřeba, je nutné údaje vymazat.

8. Přiměřená ochrana. Osobní údaje vyžadují přiměřenou ochranu a musí být považovány za důvěrné.

9. Perspektiva životního cyklu. Údaje je nutné chránit během celého jejich životního cyklu, včetně jejich převodu.

10. Soukromí je součástí naší DNA. Ochrana osobních údajů je základní součástí našeho nastavení a podstatou každého výrobku, procesu nebo služby, a nikoliv pouhou vedlejší záležitostí.

11. Citlivé osobní údaje. Citlivé osobní údaje vyžadují zvláštní ochranu.

12. Zvláštní péče při používání technologií při rozhodování. Předtím, než povolíme profilování a automatizované rozhodování, je nutné provést velmi důkladnou analýzu.

13. Mezinárodní převody údajů. Pro mezinárodní převody osobních údajů mohou platit specifické požadavky a omezení.

14. Soukromí podléhá ochraně. Pro naši činnost jsou potřeba jak interní, tak externí převody osobních údajů, osobní údaje však musí být vždy přiměřeně chráněny.

15. Standardy ochrany osobních údajů při jejich zpracování třetí stranou. Subjekty, které naším jménem zpracovávají osobní údaje, musí splňovat dostatečné standardy a zpracování osobních údajů musí probíhat na základě odpovídajících smluv.

16. Dokumentování opatření k ochraně osobních údajů. Je třeba dokumentovat, že jednáme v souladu s právními předpisy, abychom mohli prokázat, jak osobní údaje chráníme.

17. Za ochranu osobních údajů odpovídáme společně. Za účelem ochrany osobních údajů je nutné, aby všechna naše oddělení i přičleněné organizace spolupracovaly.

18. Porušení ochrany osobních údajů bereme vážně. Jakékoliv porušení ochrany osobních údajů je nutné bezodkladně nahlásit.

19. Odpovídající evidence. Veškeré činnosti musíme evidovat.

20. Compliance program. Abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů, provádíme audity, kontroly a hodnocení.

21. Školení a povědomí o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci ALK, kteří zpracovávají osobní údaje, musí absolvovat odpovídající školení.

22. Ohlášení pochybení. Je potřeba přiměřené úsilí, aby se zamezilo porušení právních předpisů, případná pochybení musí být nahlášena.

Last updated: 2024.01.07