Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení se vztahuje na všechny přístupy na tyto webové stránky a na veškeré využití těchto stránek a jejich obsahu.

Vítejte na webových stránkách společnosti ALK. Jejich cílem je seznámit Vás s naší společností. Z toho důvodu slouží naše webové stránky výhradně k informativním účelům. Toto prohlášení, které může být v případě potřeby upraveno, se vztahuje na Váš přístup na tento web, jeho využití a obsah.

Přístupem na naše webové stránky toto prohlášení berete na vědomí a souhlasíte s ním.

Tyto webové stránky neobsahují rady ani doporučení
Na našich webových stránkách Vám neposkytujeme rady ani doporučení žádného druhu a neměli byste na jejich základě činit žádná rozhodnutí ani kroky. Co se jednotlivých informací obsažených na těchto webových stránkách týká, je vhodné konzultovat odborníka na danou oblast.

Tyto webové stránky poskytují vybrané informace o alergiích a souvisejících chorobách a jejich léčbě. Tyto informace nejsou zamýšlené místo lékařské péče, nemůžete na ně spoléhat jako na pomoc lékaře a odbornou péči nenahrazují.

Pokud máte zdravotní problémy, nebo pokud se domníváte, že je máte, poraďte se se svým obvodním lékařem nebo jiným odborným poskytovatelem lékařské péče.

Informace jsou poskytované „tak, jak jsou“
ALK vyvíjí veškeré úsilí, aby zde uváděla přesné a aktuální informace, veškeré informace a výhledy do budoucna zveřejněné na těchto webových stránkách jsou poskytované „tak, jak jsou“ a ohledem na svou dostupnost a společnost ALK neposkytuje žádné výslovné či předpokládané záruky, včetně, ale nikoliv pouze, očekávané záruky v souvislosti s prodejností, neporušováním zákona nebo vhodností pro konkrétní účel.

ALK neposkytuje záruky v souvislosti s úplností, přesností, spolehlivostí, včasností, dostupností, nepřetržitým či bezchybným fungováním těchto webových stránek a jejich obsahu, dále ani v souvislosti s dodržováním platných právních předpisů a rovněž neručí za to, že tyto webové stránky nebo server, který je poskytuje, neobsahují viry či jiné škodlivé prvky.

Využitím těchto webových stránek berete na vědomí riziko, že poskytované informace mohou být neúplné či nepřesné a nemusí odpovídat Vašim potřebám či požadavkům.

Zřeknutí se odpovědnosti
ALK ani jiné subjekty, které se podílejí na tvorbě, výrobě nebo publikování těchto webových stránek, za žádných okolností žádným způsobem neodpovídají za případné odškodné či újmy způsobené, související či plynoucí z přístupu na tyto webové stránky nebo nemožnosti přístupu na ně, dále neodpovídají za Vaše spoléhání se na informace zde poskytované, nefunkčnost webových stránek, chyby, opomenutí, přerušení spojení, závady, zpožděný přenos, počítačové viry, programové chyby apod.

ALK neodpovídá za přímé, nepřímé, související, následné, trestající ani speciální či jiné odškodnění, ztrátu příležitosti, ztrátu příjmu nebo jiné škody či odškodnění žádného druhu.

Odkazy na jiné internetové stránky
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jiným subjektem než ALK. ALK za takové stránky nepřebírá odpovědnost ani nemá kontrolu nad jejich obsahem nebo nad tím, jak jsou provozovány, a neodpovídá za odškodnění či újmy vzniklé v souvislosti s jejich obsahem či provozováním. Tyto odkazy neznamenají, že by ALK schválila obsah jiných webových stránek.

ALK uvádí odkazy na jiné webové stránky pro potřeby uživatelů a přístup na jiné webové stránky, než jsou tyto, a využití jejich obsahu je na Vaše vlastní riziko.

Změny
ALK si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení obsah těchto webových stránek upravovat, měnit, nahrazovat či vymazat, jakož i právo omezit přístup na ně nebo je kdykoliv přestat provozovat.

Autorské právo a používání obsahu
Přístupem na tyto webové stránky berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je jejich obsah majetkem společnosti ALK a je chráněný autorským právem. Dále berete na vědomí a zavazujete se respektovat skutečnost, že ochranné známky výrobků a služeb, obchodní jména, loga a výrobky zde zveřejněné jsou chráněné autorským právem celosvětově a nesmí být používány bez předchozího písemného souhlasu ALK.

Obsah těchto webových stránek smíte stahovat pouze pro svou osobní potřebu a k nekomerčním účelům. Obsah těchto stránek není dovoleno upravovat či ho dále šířit.

Využití zpětné vazby
Veškeré dotazy, komentáře, návrhy či jiná sdělení, včetně nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo know-how, které nám poskytnete ať už prostřednictvím těchto webových stránek či jinak, elektronicky či jiným způsobem nejsou považovány za důvěrné a stanou se majetkem ALK, který může ALK bez omezení jakkoliv používat pro libovolné účely, včetně vývoje, výroby a/nebo prodej výrobků či služeb.

Různé
Pokud bude některé z ustanovení tohoto prohlášení shledáno nezákonným, absolutně neplatným nebo nevykonatelným, není tím dotčena vykonatelnost ostatních ustanovení.

Rozhodné právo a soudní příslušnost
Váš přístup na tyto webové stránky a využití jejich obsahu se řídí a je vykládán v souladu s právními předpisy Dánska bez ohledu na jeho pravidla pro volbu práva, a souhlasíte, že k řešení veškerých právních sporů vzniklých na základě tohoto prohlášení nebo v souvislosti s ním jsou příslušné soudy v Dánsku.

Last updated: 2024.01.08