Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 25. května 2018

 

ROZSAH & ZMĚNY

Toto je obecné oznámení o tom, jak zpracováváme osobní údaje externích subjektů údajů, jako jsou klienti, spotřebitelé a obchodní partneři.

V případě potřeby a vhodnosti vydáme ve specifických případech další oznámení o ochraně osobních údajů, která budou upravovat a/nebo doplňovat informace obsažené v tomto oznámení. 

Toto oznámení může být dle potřeby aktualizováno, pokud se tomu tak stane, dáme Vám k dispozici aktualizovanou verzi obsahující odpovídající změny. 

SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ & KONTAKTNÍ ÚDAJE

ALK a její přičleněné osoby (kompletní seznam a kontaktní údaje jsou k dispozici zde) jsou společně správci osobní údajů. Obecně jsou danou kontaktní osobou ve věcech ochrany osobních údajů v jednotlivých regionech přičleněné osoby ALK, a to i pro výkon práva jednotlivců. Tato práva je však také možné vykonávat vůči jednotlivým správcům.

Hlavní kontaktní údaje ALK Slovakia s.r.o. – odštěpný závod, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 Chodov, Tel:. +420 233 312 907, Email: admin.alkslovakia@alk.net

Kontaktní údaje správce osobních údajů společnosti ALK jsou dostupné zde.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Obecně zpracováváme Vaše údaje pouze, pokud je potřebujeme ke svým zákonným obchodním účelům, vyžadují to po nás příslušné právní předpisy nebo pokud nám je dobrovolně poskytnete.

Citlivé osobní údaje jako např. údaje o zdravotním stavu zpracováváme pouze, pokud nás k tomu opravňují příslušné právní předpisy nebo pokud nám k tomu dáte výslovný a informovaný souhlas. Pomocí svých webových stránek ani aplikací vědomě nesbíráme údaje o dětech a v ostatních situacích sbíráme údaje pouze, pokud je to podle příslušných právních předpisů přiměřené a vhodné. Při sběru takových údajů vždy zapojíme rodiče nebo opatrovníky dětí.

Abychom mohli zpracovávat Vaše údaje, potřebujeme důvod („účel“) a právní základ. Jednotlivé druhy údajů a podrobnosti viz níže:

1. Údaje potřebné k plnění smluv (například, když si objednáte náš výrobek nebo podepíšete obchodní smlouvu, na jejímž základě nám dodáte nebo od nás obdržíte výrobek nebo službu) jako Vaše kontaktní údaje; identifikační údaje relevantní pro danou smlouvu; platební údaje; údaje o objednávce, zásilce nebo doručení; údaje o smlouvě a smluvní výkonnostní parametry;

 1. Účel: plnění smlouvy uzavřené s Vámi
 2. Právní základ: plnění smlouvy uzavřené s Vámi
 3. Doba, po kterou jsou údaje uchovávány: po dobu platnosti smlouvy a následující 2 roky (tato doba může být delší, pokud to např. vyžaduje právního předpis nebo v případě právního řízení)
 4. Zdroj údajů: obvykle jde o údaje, které jsme obdrželi přímo od Vás a během interních obchodních procesů
 5. Požadavek na poskytování údajů a následky jejich neposkytnutí: údaje nezbytné pro plnění smluv jsou podmínkou pro uzavření smlouvy/ zadávání objednávky a obdržení nebo poskytnutí daných výrobků nebo služeb.

2. Údaje, které musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné požadavky, jako jsou například daňové údaje, příslušné údaje o zdravotním stavu, bezpečnosti a pracovní schopnosti, právní předpisy proti praní špinavých peněz.

 1. Účel: splnění zákonných požadavků
 2. Právní základ: splnění zákonných požadavků
 3. Doba, po kterou jsou údaje uchovávány: po dobu, kterou vyžadují dané právní předpisy
 4. Zdroj údajů: obvykle jde o údaje, které jsme obdrželi přímo od Vás a během interních obchodních procesů
 5. Požadavek na poskytování údajů a následky jejich neposkytnutí: můžeme od Vás potřebovat určité údaje jako daňové identifikační číslo, abychom splnili konkrétní zákonné požadavky, neposkytnutí takových údajů může vést k nesplněné zákonných požadavků ze strany společnosti ALK a k právním následkům.

 

3. Údaje, které máme oprávněný zájem využívat v rámci naší obchodní činnosti jako obchodní dokumenty a údaje o našich obchodních vztazích a aktivitách; relevantní obchodní klasifikace a kontaktní údaje; veřejně dostupné obchodní údaje o odbornících a zástupcích společností a úřadů; obchodní e-maily a korespondence; údaje potřebné pro účast na konferencích a školeních nebo pro diskuse s veřejností a oficiální akce; IT bezpečnost a administrační údaje (také používáme cookies – když navštívíte náš web, budeme Vás o jejich použití náležitě informovat); údaje potřebné pro zamezování podvodům nebo zneužití a pro ochranu zdraví a bezpečnost při obchodních cestách a akcích; bezpečnostní údaje a údaje o návštěvnících, včetně CCTV používaných k zabezpečení našich zařízení. Také máme oprávněný zájem sdílet údaje s ALK Group pro interní administrativní účely a případně poskytovat údaje externím subjektům, s nimiž spolupracujeme (např. přepravním společnostem).

 1. Účel: provozování naší činnosti efektivním a bezpečným způsobem, včetně zajištění bezpečnosti údajů a našich zaměstnanců a pacientů a zajištění odpovídající kvality výrobků a služeb, přímý marketing výrobků nebo služeb ALK podobných těm, které jste si od nás již jednou zakoupili (tuto možnost můžete vždy odmítnout)
 2. Právní základ: naše oprávněné zájmy
 3. Doba, po kterou jsou údaje uchovávány: údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a budou pravidelně kontrolovány s ohledem na naše interní pravidla o uchovávání údajů. Obvykle uchováváme obchodní údaje po dobu dvou let od našeho posledního obchodního kontaktu
 4. Zdroj údajů: údaje obvykle získáváme od Vás a během obchodních kontaktů s Vámi a obchodními partnery
 5. Požadavek na poskytování údajů a následky jejich neposkytnutí: ve většině případů údaje získáváme během transakcí a obchodních aktivit, na niž se podílíte. Zřídka Vás případně můžeme o údaje požádat, pokud je oprávněné vyžadovat takové údaje pro účely daných obchodních aktivit. V takových situacích Vás budeme informovat o případných důsledcích

Pokud budete chtít další informace o tom, jak uchováváme Vaše údaje pro zákonné účely, nebo informace o Vašich právech a svobodách, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

 

 1. Údaje, s jejichž zpracováním souhlasíte, např. když se rozhodnete odebírat náš newsletter nebo poskytnout volitelné informace při použití našich kontaktních formulářů
  1. Účel: poskytnout Vám možnost sdílet informace a dostávat informace nebo služby na míru Vašim potřebám
  2. Právní základ: souhlas
  3. Doba, po kterou jsou údaje uchovávány: údaje budeme uchovávat jen po dobu, kterou nám povolíte nebo pokud to podle nás bude vhodné vzhledem k dané obchodní situaci či poskytované službě, podle toho, co nastane dřív
  4. Zdroj údajů: údaje obvykle získáváme přímo od Vás
  5. Požadavek na poskytování údajů a následky jejich neposkytnutí: údaje od Vás nevyžadujeme.

Když to bude možné, poskytneme Vám více informací s ohledem na relevantní právní předpisy a dobu, po kterou budeme údaje uchovávat.

 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)?

Když to bude možné, poskytneme Vám více informací o konkrétních třetích stranách a zpracovatelích.

i.        ZAMĚSTNANCI ALK & EXTERNÍ ZPRACOVATELÉ

Příjemci Vašich osobních údajů budou zaměstnanci subjektů patřících do ALK Group a externí zpracovatelé, kteří nám poskytují specifické služby a zpracovávají osobní údaje. Obdrží pouze takové Vaše osobní údaje, které potřebují vědět, a to po podepsání náležitých právních dokumentů, tyto údaje budou považovány za důvěrné.

ii.       NEZÁVISLÉ TŘETÍ STRANY

V případě potřeby můžeme Vaše osobní údaje poskytnout nezávislým třetím stranám jako právním zástupcům, veřejným orgánům nebo nezávislým auditorům. V jiných případech, například při využití služeb externích přepravců nebo poskytovatelů platebních služeb, Vás budeme informovat a nabídneme Vám možnost rozhodnout o dané transakci nebo platební metodě.

iii.      PŘEVODY ÚDAJŮ Z EU/EHP DO TŘETÍCH ZEMÍ

Při sdílení údajů z EU/EHP se společností nebo přičleněnou osobou ALK ve třetí zemi použijeme smluvní ustanovení odpovídající standardům EU, takže příjemce dat bude mít povinnost s nimi nakládat odpovídajícím způsobem, ledaže by ochrana osobních údajů v zemi, kde daný subjekt působí, byla ze strany EU považována za dostatečnou. Více informací o takových ustanovení viz zde. Pokud budou převody údajů nutné v jiných případech, budeme Vás informovat o opatřeních, jimiž zajistíme dodržování právních předpisů EU.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím, kontaktní údaje viz začátek tohoto oznámení, nebo nás kontaktujte stejným způsobem, jakým jste nám sdělili své údaje a/nebo udělili svůj souhlas. V určitých případech Vám můžeme udělit přístup k úpravě a stažení Vašich údajů a pro upravení Vašich preferencí ohledně osobních údajů online prostřednictvím bezpečného připojení. 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více účelů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat (aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu).

 

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM A JEJICH OPRAVA

Během období, kdy budeme Vaše údaje zpracovávat, máte právo na přístup k nim a na jejich opravu.

Máte právo na kopii Vašich osobních údajů, poskytneme Vám ji tak, aby nebyla porušená práva a soukromí jiných osob.

Také máte nárok požadovat po nás veškeré relevantní informace týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů.

PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

U údajů, které jsme od Vás na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy mezi Vámi a naší organizací získali, existuje právo na jejich přenositelnost.

To znamená, že máte právo obdržet tyto údaje v přenositelném formátu (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a právo na jejich převod přímo ke správci Vašich údajů (subjekt nebo osoba dle Vašeho výběru), pokud je to technicky proveditelné.

Dovolujeme si Vás upozornit, že Vám je poskytneme tak, aby nebyla porušená práva a soukromí jiných osob.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Kdykoliv zpracováváme Vaše údaje z důvodu oprávněných zájmů, můžete proti tomu vznést námitku a uvést dané důvody. Námitku můžete vznést i bez udání důvodů, pokud jsou údaje použité k přímému marketingu.

VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

Můžete požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány a nadále nebyly zpracovávány. Pokud však bude potřeba, abychom tyto údaje uchovávali a/nebo to po nás budou vyžadovat právní přepisy, může být jejich výmaz odložen. V takovém případě Vás o tom budeme informovat a sdělíme Vám důvody, proč bylo jejich vymazání odloženo, a kdy k němu dojde.

 

OMEZENÍ ZPRACOVÁVÁNÍ

Vedle vymazání údajů můžete požádat o omezení přístupu k Vašim osobním údajům. Další zpracování údajů je pak možné pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodů stanovených rozhodným právem.

Pokud omezit zpracování údajů nelze, protože je zpracovávat potřebujeme a zákon nám to umožňuje nebo to od nás vyžaduje, budeme Vás informovat a sdělíme Vám dané důvody.

Také Vás budeme informovat, když tato omezení nebudou nadále platit, abyste mohli podniknout případné další nezbytné kroky.

STÍŽNOSTI

Pokud nejste spokojeni s tím, jak se nakládá s Vašimi údaji, s informacemi, které obdržíte, nebo s jinou záležitostí spojenou s ochrannou Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím. Můžete také kontaktovat přímo správce osobních údajů společnosti ALK.

 

PRÁVO PODAT STÍŽNOST K ORGÁNU DOHLEDU

Pokud se domníváte, že zpracováváním Vašich osobních údajů jsou porušovány zákonné předpisy EU, máte právo podat stížnost k orgánu dohledu v členském státě EU, v němž bydlíte, pracujete nebo kde k domnělému porušení právních předpisů došlo.

Každý takový orgán by měl mít webové stránky dostupné ve svém úředním jazyce, kde budou vysvětleny všechny důležité informace. Pokud byste měli problém takové informace získat, obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

BEZPEČNOST & NAŠE HODNOTY

Zavedli jsme přiměřená technická a organizační opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje a zajistili, že budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a standardy. Máme řadu příslušných interních politik, postupů a pokynů a máme uzavřené náležité dohody o zachování mlčenlivosti, zpracovávání údajů a další náležité dohody a smluvní ustanovení, aby Vaše údaje byly náležitě chráněny.

Respektujeme soukromí a usilujeme o bezpečnost Vašich údajů a v případě potřeby Vás budeme informovat o rizicích a opatření k jejich minimalizaci. Další informace viz Prohlášení o ochraně soukromí ALK dostupné zde.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ 

Abychom mohli své obchodní aktivity provádět efektivně a nabízet vysoce kvalitní výrobky a služby, používáme řadu automatických nástrojů a klasifikací, které jsou relevantní pro naše obchodní aktivity.

 

Žádná rozhodnutí týkající se Vaší osoby, která by mohla ovlivnit Vaše práva, nebudou založena pouze na automatizovaných zpracováních (včetně profilování). 

Last updated: 2024.01.07